Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Vrchol a konec říše římské, křesťanství

Křesťanství

 • náboženství, které vzniklo z judaismu
 • z židovské sekty vzniklo nové náboženství
 • zakladatelem učení Ježíš Kristus o
 • víra v jednoho Boha a má
 • klade morální požadavky na člověka – Desatero Božích přikázání
 • hlásá lásku a rovnost mezi lidmi 
 • tajným shromaždištěm křesťanů vŘímě byly katakomby (pohřebiště)
 • císařem Nerem  neprávem obviněni ze založení velkého požáru v Římě → mnoho z nich odsouzeno k smrti
 • pronásledováni císařem Diokleciánem, snaha o likvidaci křesť anství
 • císař Konstantin v r.313 zrovnoprávnil křesťanství ediktem milánským
 • v r.380 je křesťanství jediným státem uznávaným náboženstvím

 

Vrchol římské říše

Traianus (98-117)

 • první císař neitalského původu (z Hispánie)
 • největší územní rozloha říše: připojena Dácie (zhruba dnešní Rumunsko), Mezopotámie, Arménie a Arábie
 • výstavba silnic, vodovodů a mostů
 • v Římě vybudováno mnoho významných staveb
 • na severní a východní hranici říše budováno proti barbarům vojáky střežené opevnění (limes Romanus)

 

Hadrianus (117-138)

 • dále zabezpečována hranice římské říše → Hadriánův val v Británii
 • do armády přijímáni i obyvatelé provincií

 

Marcus Aurelius (161-180)

 •  země postižena různými katastrofami – záplavy, zemětřesení, mor, neúroda
 • útoky germánských Markomanů a Kvádů usídlených na našem území – Římany označováni za barbary (všichni lidé žijící mimo říši a nemluvící latinsky či řecky)
 • průlom opevnění (limes Romanus) Germány
 • jeden z nejlepších panovníků, vzdělaný a spravedlivý („filosof na trůně“)
 • křesťanství nadále pronásledováno, nicméně vzrůstá počet jeho vyznavačů, dokonce i v nejvyšších společenských vrstvách

 

Zánik římské říše

 • příčiny :
 • útoky Barbarů (Germánů, Hunů),
 • problémy v zemědělství, války a epidemie, úpadek měst,
 • Diokletianus (284-305) - reformoval říši: o moc rozdělena nejprve mezi císaře a spolucísaře
 • Constantinus (307-337)- povolil křesťanství (313) a podporoval křesťanské církve, zakázal opustit pronajatou půdu a řemesla se musela dědit z otce na syna, přenesl sídlo do východní části říše (Konstantinopolis – dnešní Istanbul)
 • 395: rozdělení státu na říši západořímskou a východořímskou
 • západořímská říše zanikla v dalším století mj. v důsledku velkého pohybu barbarských kmenů po Evropě
 • roku 476 svržen poslední římský císař Romulus Augustulus)
 • východořímská říše se postupně přetvořila v říši byzantskou

 


 

Přidáno 6. 6. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru