Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Oznámení o zápisu do mateřské školy

 

Ředitelství Základní a Mateřské školy v České Bělé oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy (podle zákona č. 561/2004., § 34 odst. 1 až 4 pro školní rok 2021/2022 se koná ve pátek 7. května 2021. Do 7. května 2021 15:30 odevzdávejte přihlášky v budově MŠ (popř. v ředitelně ZŠ). Očekáváný počet nově přijatých dětí: 18.

V uvedený termín budou přednostně přijímány žádosti od rodičů dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 věku tří let a děti starší. Pro děti, které dovrší věku pěti let do 31. 8. 2021 je školní docházka povinná.

K zápisu nutno přinést přihlášku potvrzenou dětským lékařem a žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (formuláře jsou k dispozici v MŠ a na webových stránkách školy – dokumenty MŠ).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 1. kolo zápisu

  • Věková skupina

Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2021)

500 bodů

Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2021) 

440 bodů

Dítě 4leté (do 31. 8. 2021)

380 bodů

Dítě 3leté (do 31. 12. 2021) 

360 bodů

Dítě mladší 3 let (do 31. 8. 2022)

150 bodů

  • Den narození

 Za každý den v roce

 0,02 bodů

  •  Pobyt

Trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ

530 bodů

Trvalý pobyt mimo školský obvod MŠ + současně trvalé bydliště v obci Macourov, Pohled, Ždírec u Pohledu, Počátky

400 bodů

Trvalý pobyt mimo školský obvod MŠ

240 bodů

  •  Sourozenci

Sourozenec již v MŠ či ZŠ je a bude nadále i od 1. 9. 2021, dvojčata současně

 10 bodů

  

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy zřizované městysem Česká Bělá zohledňují věk, trvalé bydliště. Přihlíží se k již umístěnému sourozenci v zapisované mateřské škole a základní škole a k přihlašování dvojčat.

Ředitel základní a mateřské školy může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele - tj. zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P).

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2021. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. Každý den je hodnocen 0,02 bodu.

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni zápisu.

Sourozenci

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec již navštěvuje MŠ či ZŠ, na kterou je podána přihláška o přijetí a navštěvovat nadále bude i ve školním roce 2021/2022. 

Dvojčata - body získávají obě děti.

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.


Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel základní a mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě na základě jednotlivých kritérií získalo. 

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit, pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením či dítě mladší tří let, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

 

Oznámení naleznete i zde

 

Přidáno 23. 2. 2021, autor: Jan Čepl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru